Dedicated pray on locationתפילה על קבר הצדיק רבי דוד ומשה זצוקללה"ה שלום עליך אדוננו הצדיק רבי דוד ומשה זכרונך לברכה לחיי העולם הבא שלום לך ושלום על משכבך .שלום על נפשך הקדושה והטהורה אשרך שזכית ללכת בדרכי יוצרך ולעובדו וליראה ולאהבה אותו ומסרת את עצמך לבטל גזרות רבות מעל עם ישראל ובפרט בעוברך כאן בהרי האטלס הגבוהים ראית את קהילות הקודש המפוזרים באזור זה הסובלים ממגפה קשה והגיעו עד שערי מוות ומרוב אהבתך אהבת ישראל הגדולה שבערה בלבך לקחת על עצמך להיות כקורבן בעד כופר נפשם ומסרת את עצמך למיתה בעבור ביטול הגזרות הנוראות שהיו על קהילות הקודש. ועל כן כמו עשרה הרוגי מלכות שנהרגו קודם זמנם אזי הם בזכותם ובכח השנים שנחסרו מחייהם ,מעטירים ומבקשים עלינו רחמים בכל הזמנים ,ומדי יום ביום על ידי שאנו חושבים עליהם באומרנו את הפסוק אל נקמות ה 'אל נקמות הופיע ,מתעורר זכותם העצום לפני כסא הכבוד ועל ידי כך תפילתנו עולות לשמי מרום ,כך אתה הצדיק הקדוש רבי דוד ומשה שמסרת את עצמך למיתה בעבור עם ישראל שעלך נאמר יקר בעיני ה ' המותה לחסידיו ,וכמו שלמדונו רבותינו שבאותו דרך והנהגה שצדיק נהג בחיים חיותו כך הוא ממשיך לנהוג ולפעול ישועות גם אחרי פטירתו ולכן מכיון שאתה מסרת את עצמך למיתה בעבור הצלת עם ישראל החולים הנאנקים והסובלים בכל מיני צרות וכו'. אתה אחרי פטירתך ממשיך ומתפלל על עמך בית ישראל בכל מקום שהם ובכל הזמנים .ובפרט שעל ידי שמזכירים את זכותך ,ובפרט על מקום קבורתך,שבמקום זה מסרת את עצמך למיתה ,אזי ממשיכים ומעוררים את כוחך וזכותך יותר ויותר עד שאתה קם ומתפלל לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ופותח את שערי השמים בשידוד ושינוי מערכות הטבע כאשר אבותינו ספרו לנו מדורי דורות על ניסים ונפלאות שנעשו במקום קדוש ונורא זה שאנו עומדים עליו אדמת קודש הקדוש בקדושת ארץ ישראל .וכפי שחקוק לעד על מצבת קודשך בעל הניסים למאמיניו ,עונה בעת צרה לכל... על כך אנו מבקשים מאת הקדוש ברוך הוא בעומדנו באימה ויראה מול ציונו הקדוש של הצדיק רבי דוד ומשה ע"ה שיראה בעת רעוא דרעוין זו את טלטול וקושי הדרך הארוכה והמפותלת שהיה לנו כדי להגיע אל מקום המצאות נפשו הקדושה של הצדיק הזה כדי לבא לצעוק ולזעוק על התרחקותנו ממך על ידי כל מיני עוונות חטאים ופשעים שחטאנו עוינו ופשענו דבמחשבה דיבור ומעשה ועברנו על רמ"ח מצוות עשה ושס"ה לא תעשה אדם למקום ואדם לחברו בכל מיני בחינות בגלגול זה ובגלגולים אחרים )ובפרט - כאן יפרט את עוונותיו( ואנו מתחרטים על הכל חרטה גמורה ושלמה ומרגישים ורוצים להרגיש יותר כמה רע ומר היה בעוזבנו את השם יתברך שבמקום לעובדו בשמחה ובטוב לבב נפלנו אל עוונות ואל שנאת חינם ואל גשמיות העולם המנסה להעלים מאתנו את התכלית הנרצה שהיא דבקות בהקדוש ברוך הוא ,שמזה נגרמו ונמשכו עלינו כל מיני צרות ויסורים ובפרט כאן יפרט את צרותיו ויבקש בזכות הצדיק שהקב"ה יושיעו ויוציאו מצרה לרוחה. אנא ה 'הושיעה נא אנא ה 'הצליחה נא ,הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך בי יכתירו צדיקים כי תגמול עלי .אנו מבקשים מאת הצדיק שיעמוד בתפילה לפני אל נורא עלילה שנזכה לשנה טובה ומבורכת פרנסה טובה בריאות איתנה שנתחדש כל הזמן ברוח טובה ונצליח בכל מעשי ידנו וימלא ה 'כל משאלות ליבנו ולב כל משפחתנו ,חברנו וכל הנילוים והתלויים בנו לטובה ולברכה שנזכה במהרה לגאולה השלימה בחסד וברחמים אמן. אנא רחום וחנון אשר אין סוף רחמך הם מספיקים גם עלי יהמו נא רחמך על בן אהובך וקיים בי מקרא שכתוב הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים כי מידי דברי בו אזכרנו עוד על כן המו מעי לו רחם ארחמנו נאם ה .'ויהו הרגעים והשעות אשר אני עומד כאן על ציונו הקדוש של הצדיק שעות של רחמים לי ולכלל ישראל ,וזכני לפי שנים מרוחו של הצדיק - מעתה ועד עולם כי גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם.אמן.